คนที่รักเธอ

posted on 02 Nov 2008 17:23 by luvvyong
วันนี้ขอบคุณพระเจ้าอีกหนึ่งวันที่ได้ไปเรียนวันนี้รู้สึกได้เลยว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาในการเรียนของเราจนเพื่อนหันมาพูดว่าแกเรียนเก่งนะเนี่ย หุหุ ...เราก็เรียนและโต้ตอบแบบกวนๆๆอาจารย์ไปแต่ก็เกิดการแลกเปลี่ยน การสอนไป ..ทำให้วันนี้เฝ้าเดี่ยวถึงการสอนของพระเจ้า....


มานาประจำวัน - 2008/11/2


มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
อ่าน: สดุดี 119:129-136
-------------------------------------------------------------------------------- การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง - สดุดี 119:130
-------------------------------------------------------------------------------- อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: สดุดี 125-127 ในฐานะครูโรงเรียนมัธยมและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผมสังเกตเห็นว่าการเรียนรู้เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงพยายามที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนให้มากที่สุด เมื่อทั้งครูและนักเรียนต่างทำหน้าที่ของตน ความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้น และก่อให้เกิดการเรียนรู้ ในสดุดี 119:129-136 ผู้เขียนได้แนะนำรูปแบบ การเรียนรู้ในทำนองเดียวกันนี้คือพระเจ้าทรงเป็นครูและเราเป็นนักเรียน ให้เรามาพิจารณาบทบาทของพระเจ้าในการสอนด้วยกัน พระองค์ทรงสำแดงพระเมตตา(ข้อ 132) ทรงนำย่างเท้าของเรา(ข้อ 133) และทรงช่วยกู้เราออกจากปัญหาภายนอก(ข้อ134) แต่ก่อนอื่นเราต้องเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะยอมรับคำสอน คำแนะนำ และการช่วยเหลือจากพระเจ้า เราควรจะเข้าชั้นเรียนด้วยความคาดหวัง “การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย...ข้าพระองค์กระหายพระบัญญัติของพระองค์” (ข้อ 130-131) ในฐานะผู้เรียนพระวจนะของพระเจ้าเราควรจะปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ประการต่อไปนี้ (1) ใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าว่ากำลังสอนอะไรกับเรา (2) ทำความเข้าใจพระวจนะตอนนั้น และ (3) เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ ถึงเวลาที่จะต้องเข้าชั้นเรียนของพระเจ้า จงฟังและเรียนรู้จากพระองค์ เมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะมองดูพระเจ้าด้วยความรักสดใหม่และมองดูโลกด้วยความห่วงใยที่ไม่เหมือนเดิม (ข้อ 136) – JDB
พระคำของพระเจ้าแสนล้ำค่า ดังมณีมีราคาที่หายาก
หากผู้ใดแสวงหาด้วยตรำตราก สุดลำบากได้มาคุ้มเหนื่อยแรง – Hodder

การใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าด้วยความระมัดระวังจะทำให้เราดำเนินกับพระผู้ช่วยให้รอดอย่างใกล้ชิดมากขึ้นhi5   Layouts
Cursors Thai
คนที่รักเธอ - เกริกพล

Comment

Comment:

Tweet

<script language="JavaScript" src="http://parts.kuru2jam.com/js/wind_chime_mini.js" type="text/javascript"></script>

#1 By Mooyong on 2008-11-02 17:27